Zarządzanie nieruchomością wspólną – rodzaje umów

W myśl obowiązującego w naszym kraju prawa zarządzanie nieruchomością wspólną odbywa się na podstawie zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe umów. Aby uniknąć ewentualnych przykrości związanych z niedopatrzeniami, warto zdobyć wiedzę na temat tego, jak takie umowy powinny wyglądać.

agencje seo sem

Podstawowe założenie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną

Podstawowym celem umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną jest odciążenie właścicieli lokali od wykonywania bieżących czynności samodzielnie. Mowa tu zarówno o administrowaniu jak i o zarządzaniu nieruchomością wspólną. Wszystkie związane z tymi aspektami zadania powierza się osobie trzeciej, a więc profesjonalnym zarządcom zatrudnianym w takich firmach, jak na przykład biuro Status.

Umowa powierzenia zarządu osobie trzeciej i umowa zlecenie

Obecnie można wyróżnić dwa rodzaje umów zawieranych z zarządcami. Według tej pierwszej – umowy powierzenia zarządu osobie trzeciej – właściciele lokali mają prawo określić sposób zarządzania nieruchomością wspólną, a także powierzyć zarząd osobie fizycznej bądź prawnej. Istotne jest, że umowa taka sporządzana jest pomiędzy wszystkimi właścicielami lokali w formie aktu notarialnego. Dokument taki pozbawia mieszkańców (w wspólnocie małej) lub zarząd wspólnoty (we wspólnocie dużej) prawa do kierowania sprawami wspólnoty oraz jej reprezentowania. Drugim rozwiązaniem jest powierzenie zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy w drodze cywilnoprawnej umowy – zlecenia. W tym przypadku wystarczy standardowy pisemny dokument i nie jest konieczna jego szczególna forma. Zarządca zobowiązany jest wówczas do zarządzania nieruchomością, lecz właściciele lokali lub zarząd nie są pozbawiani swoich kompetencji.

Artykuł napisany przy współpracy z firmą www.status.pl

Back to Top